http://lannacorner.net/

สล่าในพิธีกรรมศาสนา เชียงใหม่ (View:437)

แก้ว ใจแก้ว

                                                                                          

ที่อยู่ปัจจุบัน 22 หมู่ 8 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 เบอร์โทรศัพท์ 053 240 495 นายแก้ว ใจแก้ว สมรสกับนางบัวจันทร์ ริเริ่มทำผางประทีปให้กับช้าวบ้านไปบูชาที่วัด ในเทศกาลประเพณียี่เป็ง ภายหลังมีคความนิยมากขึ้นจึงผลิตผางประทีปเพิ่มขึ้น จากอดีตปีละ 50,000 ดวง ปัจจุบัน 300,000 ดวง โดยอาศัยแรงงานจากลุ่มผู้สูงอายุภายในหมู่บ้านช่วยกันทำ นอกจากการทำผางประทีปแล้ว นายแก้วยังทำโคมยี่เป็งทำไม้เสียบเงิน ช่อตุง ทำดอกไม้ไฟ จำหน่ายให้กับชาวบ้านในเทศกาลต่างๆ

ผลงาน
–    การทำผางประทีบ
–    การทำขี้เฝ่าดอกไม้ไฟ
–    การทำโคมยี่เป็ง
–    การทำขี้ผึ้งหยอดผางประทีป
–    การทำช่อตุง

                                                                                                       คัณโท อินทแกล้ว

                                                                                            

เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2502 ที่อยู่ปัจจุบัน 109 หมู่ 7 ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 โทรศัพท์ 089 950 0143, 053 852 495 นายคัณโท อินทแกล้ว มีความรู้ ความสามารถทางด้านภูมิปัญญาขี้เฝ่า เมื่อวันเด็กมีความสนใจและเรียนรู้กับพระครูถาวรรัตนวัตร (ตุ๊ลุงแก้ว) วัดศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และพ่อเลิศ สุวรรณ บ้านท่าหลุก หมู่ 9 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน
–    สมาชิกสภาเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม
–    ประธานกลุ่มอนุรักษ์ขี้เฝ่า ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลงาน
ได้รับรางวัลจากการประกวดบอกไฟหมื่นเหล็ก บอกไฟหมื่นไม้ บอกไฟลูกหนู บอกไฟสี่หุน บอกไฟช้างร้อง และบอกไฟประเภทโลดโผน (ประเภทสเปรย์และไม้)

                                                                                                        ดุสิต เชาวชาติ

                                                                                     

ประวัติการทำงาน
–    พ.ศ. 2536 ครูสอนโรงเรียนชุมชนกิ่วแลหลวง ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2536 ครูสอนภาษาล้านนาที่วัดพันอ้น พุทธสถาน วัดสวนดอก วัดลอยเคราะห์
–    เป็นกรรมการพุทธสมาคม จังหวัดเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2554 ครูสอนพิเศษความรู้ภูมิปัญญาล้านนา โรงเรียนโกวิทธำรง

ประวัติการศึกษา
–    พ.ศ. 2506 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
–    พ.ศ. 2510 ประกาศนียบัตรชั้นสูง วิทยาลัยครูเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2524 คุรุศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยครูเชียงใหม่

เกียรติประวัติ
–    พ.ศ. 2550 โล่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2550 ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติอาสาสมัครไทย
–    พ.ศ. 2551 เพชรราชภัฎ – เพชรล้านนา ประจำปีพุทธศักราช 2551 สาขาภาษาและวรรณกรรม
–    พ.ศ. 2551 เกียรติบัตรเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2553 เกียรติบัตรเป็นอุบาสกดีเด่น จากคณะสงฆ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรภูมิปัญญาท้องถิ่น จากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
–    พ.ศ. 2554 เกียรติบัตรเป็นศิลปินพื้นบ้าน ผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมจากสำนักงานวัฒนธรรมและสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

                                                                                            ธาดาพงษ์ ประทุมวรรณโยธิน

                                                                                            

เกิดเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2524 ที่อยู่ปัจจุบัน 7/7 ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 เบอร์โทรศัพท์ 083 515 3860 นายธาดาพงษ์ ประทุมวรรณโยธิน มีความสนใจและเรียนรู้เกี่ยวกับงานประดิษฐ์เครื่องสักการะล้านนา จากผู้รู้ในหมู่บ้านพวกแต้ม ตั้งแต่อายุ 14 ปี ขณะบวชเป็นเณร อยู่ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ เครื่องพิธีกรรมต่างๆ ได้แก่ เครื่องสืบชะตา เครื่องบายศรี เครื่องสักการะ จากแม่อุ้ยคำหล้า วงศ์ใจ และแม่ครูสมบูรณ์ เขียวมั่ง

ประวัติการทำงาน 
ครูสอนวิชาเครื่องสักการะล้านนาประจำโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ผลงาน
– พ.ศ. 2549 รางวัลชนะเลิศ การประกวดบายศรี งานสมโภชพระเสตังคมณี วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่
– พ.ศ. 2549 รางวัลชนะเลิศ การประกวดเครื่องสักการะล้านนา เทศบาลนครเชียงใหม่ งานประเพณีปีใหม่เมือง
– พ.ศ. 2550 รางวัลชนะเลิศ การประกวดกระทงเล็ก ชุมชนวัดเชียงมั่น

                                                                                                            นพดล คำมูล

                                                                                             

เกิดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2522 อยู่บ้านเลขที่ 245 หมู่ 1 ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50140 เบอร์โทรศัพท์ 087 786 0576

ผลงาน
– สล่าทำตุง โคม และเครื่องสักการะล้านนา
– พ่อครูโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา
– เป็นคณะกรรมการชมรมส่งเสริมสล่าล้านนา
– นิทรรศการ ศิลปกรรมสล่าล้านนา ตามฮีตโตยฮอย สล่าเมือง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
– เป็นวิทยากรสอนการทำตุง โคม ให้แก่สถาบันการศึกษาต่างๆ

                                                                                                       บ้วไหล คณะปัญญา

                                                                                             

นางบัวไหล คณะปัญญา ผู้เชี่ยวชาญงานหัตถกรรมการทำโคมแขวนล้านนา เกิด ณ บ้านสันทรายดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2472 หลังจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนบ้านสันทรายดอนจั่น ก็หันมาศึกษาภูมิปัญญาพื้นบ้าน โดยเริ่มฝึกหัดทำโคม กับโคมด้วง และโคมลูกฟัก และทำเป็นอาชีพเสริมในยามว่างหลังจากทำไร่ทำนา เมื่อฝึกจนชำนาญแล้วจึงทำขายในช่วงเทศกาลยี่เป็ง

ต่อมาในปี 2538 ปีที่รัฐบาลไทยได้ใช้เมืองเชียงใหม่เป็นสังเวียนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 18 เป็นปีที่ทำให้ชื่อแม่บัวไหล เป็นที่รู้จักมากขึ้น เนื่องด้วยคณะผู้จัดได้ติดต่อแม่บัวไหล ให้ทำโคม ทำตุง ประดับตกแต่งสถานที่ให้เป็นบรรยากาศล้านนา ซึ่ง ณ ตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของแม่บัวไหลและครอบครัว ได้หันมายึดอาชีพทำโคมขายอย่างเป็นจริงเป็นจังเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันนี้การทำโคมของแม่บัวไหล ได้มีการพัฒนานำภูมิปัญญาดั่งเดิมมาประยุกต์ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน จากยุคแรกๆ ที่ทำ ได้แก่ โคมธรรมจักร โคมรูปเพชร รูปดาว รูปปักเป้า โคมผัด โคมหูกระต่าย โคมด้วง และและโคมมะฟัก ได้มาประยุกต์เป็นโคมจ้องหรือโคมร่ม โคมเอว หรือโคมต่อ (โคมหลายใบต่อกัน) เป็นต้น

จากประสบการณ์ในการประดิษฐ์โคมขอแม่ มาหลายสิบปีทำให้ได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมทั่วไป โดยได้รับเชิญไปแสดงการสาธิตการทำโคมล้านนามากมายจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และยังมีโรงเรียนหลายๆ แห่งส่งนักเรียนเข้ามาเรียนทำโคม ทำตุง ที่บ้านเมืองสาตร ซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบัน ณ บ้านเลขที่ 19 ถนนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000เบอร์โทรศัพท์ 053 141 587

ผลงาน
– นิทรรศการศิลปกรรมสล่าล้านนา ตามฮีตโตยฮอยสล่าเมือง 2552 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกียรติประวัติ
–    ผู้มีทักษะฝีมือโดดเด่นในงานศิลปะและหัตถกรรม ปี 2550 จากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์กรมหาชน)
–    เพชรราชภัฎ-เพชรล้านนา สาขาศิลปกรรม (โคมล้านนา) ประจำปีพุทธศักราช 2546 จากสำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฎเชียงใหม่

   เบญจพล สิทธิประณีต

                                                                                            

อยู่บ้านเลขที่ 8-10 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
โทรศัพท์ 053 254 663, 089 555 0089

ครูเบญจพล สิทธิประณีต ได้นำความรู้ด้านศิลปกรรม ความเชี่ยวชาญ มุ่งมั่น อนุรักษ์ พัฒนาสร้างสรรค์งาน โคม ตุง และศิลปะงานตัดฉลุลวดลายล้านนาบนกระดาษ/ผ้าด้วยกรรไกรด้วยฝีมือที่ประณีต งดงาม โดยไม่ทิ้งรากเหง้าศิลปะของล้านนา มากกว่า 25 ลวดลาย จัดทำหลักสูตรการสอน เขียนหนังสือและบทความเกี่ยวกับตุง นอกจากนั้นยังได้รวบรวมโคม ตุงที่หายาก ทั้งของไทยและต่างประเทศหลากหลายรูปแบบ จัดแสดงไว้ที่บ้านของตนซึ่งเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ อุทิศตนเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน ประชาชนทุกคนที่สนใจเห็นคุณค่าของศิลปกรรมล้านนาอย่างต่อเนื่อง ผลงานเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศการที่ครูเบญจพล สิทธิประณีต ได้นำความรู้ด้านศิลปกรรม (โคม ตุง และศิลปะงานตัดฉลุลวดลายล้านนา) ที่ตนเองได้ศึกษาค้นคว้า ค้นพบ ฝึกฝนจนประสบความสำเร็จเป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 ด้านด้านศิลปกรรม ประจำปีพุทธศักราช 2552

ประวัติการทำงาน
–    ศิลปินร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
–    ที่ปรึกษาด้านประเพณีและวัฒนธรรมล้านนา สำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
–    เลขาธิการ สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยพายัพ
–    กรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัย
–    กรรมการบริหาร มูลนิธิเพื่อสล่าล้านนา
–    สมาชิกศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ องค์การมหาชน
–    เลขาธิการ สโมสรไลออนส์เชียงใหม่อินทนนท์

ประวัติการศึกษา
–    มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนปรินส์รอยแยลวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
–    มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
–    ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่

ผลงาน
–    นิทรรศการ “ศิลปะบนลานดิน” ครั้งที่ 12 ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
–    นิทรรศการ “ต๋ามฮีโตยฮอยสล่าเมือง” ครั้ง 2,3,5 และปี 2552 หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
–    นิทรรศการ “สานศิลป์ถิ่นล้านนา” วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่
–    นิทรรศการ “ศิลปหัตถกรรมไทยสู่สากล 80 พรรษาชาวประชาเป็นสุขศานต์” ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
–    นิทรรศการ “ไขรหัสลับโคม” โครงการ เจเจ มาร์เก็ต เชียงใหม่ (นิทรรศการจัดแสดงเดี่ยว)
–    นิทรรศการ “สล่า 2009 สู่สากล” วัดโลกโมฬี
–    นิทรรศการ “109 ปี แสงรวีศรีนครินทร์ รุ่งโรจน์ มิรู้ลืม” หอศิลป์ศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนาค) อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพฯ (นิทรรศการจัดแสดงเดี่ยว)

เกียรติประวัติ
–    ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
–    ผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านศิลปวัฒนธรรม สาขาทัศน์ศิลป์ (วิจิตรศิลป์สื่อประสม) สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
–    ประกาศนียบัตร รางวัลชมเชยประชันช่างศิลปาชีพ ประเภท “รัศมีแห่งบารมี” ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ ระหว่างประเทศองค์การมหาชน
–    ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
–    รางวัล “ราชมงคลสรรเสริญ” มหาวิทยาลัยราชมงคลเฉลิมพระเกียรติ ธัญญบุรี
–    บุคคลดีเด่นด้านวัฒนธรรม “คือหยาดทิพย์จากฟ้า…ตกต้องธุลีดิน” วารสารร่มพะยอม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

                                                                                                         ประสงค์ แสงงาม

                                                                                    

บ้านเลขที่ 11/5 ถนนมูลเมือง ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000 เบอร์โทรศัพท์ 089 555 4217

ประวัติการทำงาน
–    เป็นอาจารย์พิเศษสอนเรื่องประวัติศาสตร์ล้านนา วิทยาลัยพยาบาล จังหวัดเชียงใหม่
–    เป็นวิทยากรสอนดนตรีพื้นเมืองตามสถาบันการศึกษาต่างๆ
–    เป็นครูสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองและประวัติศาสตร์ล้านนา ที่โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา
–    จบการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่